Szakterületeim

ügyvédi iroda győr, győri ügyvédi iroda, ügyvédi iroda, jogi tanácsadás, jogi tanácsadás Győr

Ingatlanjog

Irodánk az ingatlanjog területén az igények felmérésétől az okiratszerkesztésen át, a teljes körű földhivatali ügyintézéséig komplex jogi szolgáltatást nyújt az alábbi jogügyletekhez:

 • ingatlanok tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és az illetékes földhivatal előtti ügyvédi képviselet a tulajdoni lap beszerzésétől az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig
 • termőföld tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések, haszonbérleti szerződések stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és az illetékes önkormányzat, földhivatal előtti ügyvédi képviselet a tulajdoni lap beszerzésétől, a szerződés önkormányzatnál történő kifüggesztésén keresztül az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig
 • ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti, haszonbérleti, haszonélvezeti, használati és szolgalmi jogot alapító szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • közös tulajdon alapításával, megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint a közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták rendezése
 • telekmegosztással, telekalakítással, telekhatár-rendezéssel kapcsolatos ügyintézés
 • ingatlanokkal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek rendezése

Fenti jogügyletek során ellátjuk Ügyfeleink teljes jogi képviseletét a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban, naprakész tájékoztatást nyújtunk az adó- és illetékfizetési kötelezettség mértékéről.

Polgári jog

 • jogi tanácsadás polgári peres és peren kívüli eljárásokban
 • jogi képviselet polgári peres és peren kívüli eljárásokban hatóságok, bíróságok előtt
 • bérleti szerződések, kölcsönszerződések, megbízási, vállalkozási, bizományosi szerződések és egyéb szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése (más által készített szerződések felülvéleményezését nem vállaljuk etikai okokból)

Családjog

 • házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt
 • házassági -és élettársi vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal, kapcsolattartással, szülői felügyelettel kapcsolatos perek során jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet ellátása
 • családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl.: apaság vélelmével összefüggő perek), képviselet cselekvőképességet érintő perekben (pl.: gondnokság alá helyezési perek)

Öröklési jog

 • végrendelet, öröklési-, tartási -és életjáradéki szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • hagyatéki eljárással, az örökség megszerzésével összefüggő tanácsadás
 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése

Cégeljárás

 • cégalapítás (Bt., Kft., Zrt.,) társasági szerződések és alapító okiratok megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése, cégbejegyzési eljárások lebonyolítása
 • társasági szerződések és alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és egyéb okiratok (pl.: üzletrész adásvételi szerződés, elfogadó nyilatkozat, aláírás-minta) megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése, változásbejegyzési eljárások lebonyolítása
 • teljes körű jogi képviselet és ügyintézés a cégbíróságok előtt
 • társasági jogi tanácsadás, cégfigyelés, céginformáció, cégekre vonatkozó tájékoztatás
 • tanácsadás felszámolással, végelszámolással, csődvédelemmel kapcsolatban
 • hitelezői és adósi képviselet csőd-, felszámolási -és végrehajtási eljárás során

Ügyfeleim számára elektronikus aláírással is rendelkezésre állok, amely biztosítja a gyors, pontos és megbízható jogi ügyintézést elsősorban a cégalapítás -és változásbejegyzés, valamit a fizetési meghagyásos eljárásokban történő jogi képviselet esetén.

Követeléskezelés

 • peren kívüli megállapodások, egyezségek és részletfizetések kötése és figyelemmel kísérése
 • kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése: fizetési felszólítások készítése, fizetési meghagyásos eljárások indítása, felszámolási, végrehajtási eljárások kezdeményezése
 • kintlévőségek behajtása, belföldi illetve nemzetközi viszonylatban is ( fizetési meghagyásos / nemzetközi FMH / peresítés, felszámolási eljárások kezdeményezése
 • ügyfelek képviselete a követelésérvényesítés során akár peren kívül, akár peres eljárás keretében a bíróságok előtt

Végrehajtási eljárás

 • teljes körű jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet mind az adósok, mind a jogosultak oldalán
 • a végrehajtási eljárás megindítása és a jogosult ügyvédi képviselete az adósság behajtásáig
 • az adós (kötelezett) jogainak ügyvédi védelme a végrehajtási eljárás során

Munkajog

 • munkajogi tanácsadás, munkaszerződések véleményezése, készítése
 • tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan
 • vitás ügyekben egyeztetés a felek között
 • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtása
 • képviselet a munkaügyi jogvita során akár peren kívüli eljárás keretében, akár peres eljárás során a bíróságok előtt

Kártérítési ügyek

 • a szerződéses kapcsolatokban (pl.: szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás és igényérvényesítés
 • bármely, más által jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén (pl.: munkabaleset, közlekedési baleset, személyiségi jog megsértése) a kártérítési igény érvényesítése

Jogi tevékenység

Az ügyvédek által végezhető tevékenységek körét az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) határozza meg.

A legfontosabb területek a következők:

 • Jogi tanácsadás
 • Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése
 • Képviselet
 • Letétkezelés